شرکت سهند سنجش

شرکت سهند سنجش یه مدیریت آقای مهندس عباسزاده - دفتر نمایندگی منطقه صنعتی کجاآباد - شماره تلفن04133867631