اعتبارات تکروسیستم

شرکت مهندسی تکروسیستم در راستای فعالیت های خویش، گواهینامه ها و مجوزهای زیر را اخذ نموده است

مجوز وزارت صنایع و معادن

مجوز وزارت صنایع و معادن

عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

عضو انجمن انفورماتیک ایران

عضو انجمن ماشین سازان و قطعه سازان خودرو تبریز

تقدیرنامه همایش ملی صنعت چرم و کفش ایران