راهنمای عملیات پایان سال مالی نرم افزار سایمان

استفاده کنندگان از سیستم سایمان تکروسیستم می توانند برای انجام عملیات پایانی سال مالی و افتتاح حسابها در سال مالی جدید از فایل راهنمای زیر استفاده نمایند.

فایل راهنمای عملیات پایان سال مالی