راهنمای عملیات پایان سال مالی

استفاده کنندگان از سیستم یکپارچه مالی تکروسیستم می توانند برای انجام عملیات پایانی سال مالی و افتتاح حسابها در سال مالی جدید از فایل راهنمای زیر استفاده نمایند.

فایل راهنمای عملیات پایان سال مالی